ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
08 เม.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเปิดลานเรียนรู้สู่วิชาการ
07 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ
01 เม.ย. 64 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
28 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
25 มี.ค. 64 เดินทางไกล ลูกเสือ - ยุวกาชาด
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
22 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 สอบปลานภาค
19 มี.ค. 64 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
18 มี.ค. 64 กิจกรรม STEM
17 มี.ค. 64 ศึกษาดูงาน ร.ร. ตชด 32
16 มี.ค. 64 สอบ RT ป.1