ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
                     โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่  ณ  บ้านพนาสวรรค์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  57240  บนถนนสายกิ่วสะไต – แม่สลองนอก  สภาพพื้นที่อยู่ในชุมชนชาวไทยภูเขา   อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  ประมาณ  60 กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนคดเคี้ยวไปตามภูเขามีถนน  มีไฟฟ้า  มีน้ำ ประปาภูเขา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ให้บริการทางการศึกษาแก่ราษฎร  จำนวน  3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่  9  ตำบลแม่สลองนอก  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา  เผ่าอาข่า ลาหู่ และจีนยูนนาน  บ้านจะบูสี หมู่ที่  5  ตำบลแม่สลองนอก เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า และบ้านป่าคาสุขใจ  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่สลองนอก  เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า และลีซอ ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนมีบุคลากรสายบริหาร  1 คน  ครูประจำการ  จำนวน  7 คน พนักงานราชการ  จำนวน 1 คน  ครูธุรการ  จำนวน  1 คน  นักการภารโรง  จำนวน  1 คน  และมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน  142 คน