คำขวัญ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
คำขวัญ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
      คำขวัญ
           มีวิชา จรรยาเด่น เน้นคุณธรรม


    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
           สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า


      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
           อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม