วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
              โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นพัฒนา  ทักษะการใช้ภาษาไทย  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต การดำรง ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่ประชาคมiอาเซียน สร้างสำนึกความเป็นไทย ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน