ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ได้ตามช่องทางนี้


                                                    banphnaswanschool.2019ps@gmail.com