คณะผู้บริหาร

นายสมคิด อนุเคราะห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา