ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.25ุ63
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อนุเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.25ุ63 - ปัจจุบัน