ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 นางสาวจรรยา  ชัยบุญลือ ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ มอบหมายให้
นายชญตว์  ปานนับร้อย (ครูนัส)พานักเรียนแกนนำจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
        1.เด็กหญิงสุจิตรา  อายี                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        2.เด็กหญิงขวัญวารินทร์  พุฒคง       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        3.เด็กหญิงพิชชานันท์  อายิ             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในกิจกรรมนักเรียนได้สำรวจธรรมชาติ
ที่สวนพฤกษศาสตร์ซึ่งได้สำรวจ
       1.สำรวจแหล่งน้ำ เพื่อดูคุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ
       2.สำรวจดิน เพื่อวิเคราห์ดิดตามขั้นดิน ตรวจสอบแร่ในดินตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       3.วัดความสูงของต้นไม้ โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย ผ่านกระบานการคิด คำนวณ
       4.การใช้ประโยชน์จาก แอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ข้อมูลดาวเทียมในการสำรวจ
ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาขยายผล และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ของโรเรียนบ้านพนาสวรรค์ 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,22:05   อ่าน 6920 ครั้ง