E-Service
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 500,000
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ทะเบียนคุมซื้อจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ใบเบิกพัสดุ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
บัญชีพัสดุ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
แบบบันทึกตกลงจ้างเหมาแรงงาน วิธีเฉพาะเจง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65