กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนพล ทองยัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิตอิสรภาพ ใจอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมุกดา วารีขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรวิวรรณ อย่างวรโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2