คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ สุวรรค์โชติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร เมธานิชากรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยาแง้ หวุ่ยยือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตอิสรภาพ ใจอารีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจิ้งหยิ่ง แซ่จุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสิวยิ่ง แซ่หลอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอากอ เยซอกู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อนุเคราะห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์